نویسنده: rayanelevator ارسال نامه

وب سایت: http://rayanelevator.7gardoon.com

مقالات

طراحی آسانسور

طراحی آسانسور

مراحل طراحی آسانسور قسمت2

طراحی آسانسور

طراحی آسانسور

مراحل طراحی آسانسور قسمت 1

جدول ابعاد مفید  آسانسور

جدول ابعاد مفید آسانسور

اگر میخواهید بدانید برای یک آسانسور کششی چقدر فضا نیاز دارید نگاهی به این جدول بیاندازید |